Предизвикателствата пред Съвременния Мениджмънт с Владислав Ников

Предизвикателствата пред Съвременния Мениджмънт с Владислав Ников

Днес на гости ни е Владислав Ников с когото ще обсъдим:
Какво означава да си мениджър?
Да си мениджър означава да ръководиш и координираш работата на екип или организация с цел да постигнеш определени цели и резултати.
Ролята на мениджъра включва множество отговорности и умения, сред които са:

Планиране: Определяне на цели, разработване на стратегии и планиране на действия за постигането им.
Организация: Разпределяне на ресурси (включително хора, пари, оборудване) по начин, който максимизира ефективността и резултатите.
Ръководство: Насочване и мотивиране на екипа, предоставяне на указания и подкрепа, както и вземане на решения.
Контрол: Мониторинг и оценка на изпълнението на задачите, коригиране на отклоненията и поддържане на стандарти за качество.
Комуникация: Ефективно общуване с екипа, колегите, висшестоящите и други заинтересовани страни.
Решаване на проблеми: Идентифициране и анализ на проблеми, търсене на начини за решаването им и вземане на информирани решения.
Развитие на екипа: Насърчаване на професионалното развитие на членовете на екипа, обучение и наставничество.
Стратегическо мислене: Разбиране на дългосрочните цели на организацията и адаптиране на действията към тях.
Мениджърът играе ключова роля в успеха на организацията, като осигурява ефективното функциониране на екипа и постигането на организационните цели.

Ето и въпросите, които ще задам на моя гост:

00:00 – Въведение.
01:47 – Кой е Владислав Ников?
02:52 – Защо човек решава да стане мениджър?
07:55 – Трябва ли предварителна подготовка за позицията мениджър?
13:18 – Разпознаване нуждата на клиента.
14:57 – Какви са правата и задълженията на мениджърите?
16:51 – Трябва ли човек да е семеен, за да е добър мениджър?
18:57 – Каква е връзката между егото и мениджмънта?
26:12 – Какъв трябва да е пътят на един ЕТ, за да има успешен бизнес?
35:09 – Курс „Лидерско управление на екипи”, а не „Мениджмънт на екипи”?
38:09 – Видове лидерство.
46:28 – Доколко стилът на един лидер може да повлияе върху ефективността на екипа?
50:16 – Трябва ли мениджърът да разбира всички процеси в екипа?
52:31 – Как можем да стимулираме креативността в екипа?
Приятно гледане!