ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ УЕБСАЙТА „BOK.BG“ И ПРЕДЛАГАНИТЕ В НЕГО СТОКИ И УСЛУГИ 

Последна актуализация: 2024.04.16

Настоящите общи условия са общодостъпни чрез уебсайта „bok.bg“ и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Настоящите Общи условия (наричани по-долу “Споразумение” или “Общи условия”) представляват споразумение между потребителя и “БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА” АД, ЕИК 207326463 относно условията, при които „bok.bg“ предлага информацията, стоките и услугите, предоставени на или чрез „bok.bg“. Настоящите общи условия се прилагат по отношение на всички предлагани стоки и услуги в уебсайта.

Уебсайта „Bok.bg“ е собственост и се администрира от “БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА” АД, ЕИК 207326463, търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Можете да се свържете с нас на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 71, ет. 2, ап. офис 4 , телефони: 0877 766 8210877 766 891, адрес на електронна поща: [email protected]

Настоящите общи условия следва да се приемат и за уведомление по чл. 47 от Закон за защита на потребителите (ЗЗП). Стоките и услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ. При несъгласие с тези условия или липса на навършени 18 години – не използвайте  „bok.bg“.

 1. Дефиниции на някои термини:

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Уебсайтът (или сайтът) е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра при изписване на електронния адрес https://bok.bg/; 

Администратор (на сайта) – “БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА” АД, ЕИК 207326463  по смисъла Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице (посетител на сайта, потенциален купувач или предлагащ офертите си промотиращ търговец или др.), въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг уебсайта;

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством които Потребителят комуникира с уебсайта по достъпен за него начин;

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на Потребителя до възможностите на интернет пространството;

Браузър – софтуерна програма за компютър, смартфон или друго устройство, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни;

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право;

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което, в изпълнение на определена програма, осигурява автоматична обработка на данни;

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт;

IP Адрес (“IP address”) е идентификационен номер, асоцииращ компютърно устройство, интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа;

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира Потребителя и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил;

Потребителско име е избран от Потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с други потребители  и “БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА” АД, ЕИК 207326463.  

Регистрация е попълване на данни /потребителско име, телефон и email адрес/ в онлайн форма и получаване на парола за достъп и преглед на съдържанието в уебсайта „bok.bg“.

 

Регистрация за информационен бюлетин е изразено изрично съгласие за получаване на актуална информация за образователни продукти, стоки и услуги.

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на “БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА” АД, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от „bok.bg“, съхранявана при него, ползвана и обработвана съгласно политиката за поверителност на уебсайта и съобразно действащото законодателство, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на имейл адрес и парола.

Cookies (бисквитки) – малки текстови файлове, използвани съгласно Политиката за бисквитки, за съхраняване на малки частици информация локално в браузъра/устройството на Потребителя, с цел коректно функциониране на уебсайта и предоставяне на максимално добри услуги.

Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, email и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти, стоки и услуги към потребителите, информация относно оферти или промоции от „bok.bg“.

Стока или Услуга – всеки продукт или услуга, или цифрово съдържание, находящи се на уебсайта „bok.bg“, които се предоставят в резултат на сключен договор за покупко-продажба.

Потребител –  всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Договор – представлява сключения от разстояние договор между “БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА” АД и потребителя за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през уебсайта „bok.bg“, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване.

 
 1. Услуги и стоки, предлагани чрез „bok.bg“

Уебсайта „bok.bg“ предлага стоки с обявени цени, безплатни и платени услуги, представляващи образователни продукти за повишаване на квалификация, придобиване на нови знания и умения. Основните характеристики на стоките и услугите, предлагани уебсайта „bok.bg“ са определени в профила на всяка стока/услуга. 

 1. Онлайн регистрация

За използване на услугите и извършване на покупки на стоки, предлагани от„bok.bg“ е необходима регистрация в уебсайта. Процедурата по онлайн регистрация изисква предоставяне на личен e-mail адрес, име и фамилия и телефон за връзка. С предоставянето на посочените данни Вие декларирате, че същите са актуални. Предоставеният e-mail адрес е средството, с което се идентифицирате в „bok.bg“, а паролата е достъпна само за Вас. В случай, че я забравите или желаете да я промените, ние Ви осигуряваме тази възможност. Данните, които ни предоставяте в хода на процедурата по регистрация, ще използваме за да Ви предоставяме персонифицирани услуги, доставка на стоки, за връзка с Вас в случай на нужда, и при изявено желание да получавате информационни бюлетини и търговски съобщения. За повече информация вижте секция Политика за поверителност и защита на лични данни и секция Директен маркетинг.

 1. Сключване на договор

За осъществяване на поръчка на стоки и услуги, предлагани в уебсайта „bok.bg“, потребителят сключва договор за покупко-продажба, на адрес https://www.bok.bg /поддомейн: https://store.bok.bg/ по следната процедура:

4.1. Влизане и идентификация в системата за извършване на поръчки в уебсайта; 

4.2. Избиране на една или повече от предлаганите стоки или услуги от една категория и добавянето им към списък със стоки за покупка;

4.3. Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на потребителя като страна по договора;

4.4. Предоставяне на данни за извършване на доставката, ако има такава;

4.5. Избор на способ и извършване на плащане на цената;

4.6. Потвърждение на поръчката; 

При завършване на поръчката, потребителят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане, както и да се възползва от допълнително намаление, ако разполага с ваучер за отстъпка или друг промоционален код. Потребителят има право да поправя грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора. Договорът за покупко-продажба от разстояние се смята за сключен към момента на получаването от страна на потребителя на електронната му поща, че стоката от поръчката е готова за изпращане или услугата може да бъде предоставена.

Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на уебсайта в платформата.

При закупуване на курс и след извършено плащане по изброените начини в т. 5 в срок до 3 /три/ работни дни, получавате конкретните технически стъпки и указания за достъп и пълна информация за провеждане на съответния курс, момента на започване, методиката на провежданото обучение, модули и продължителност.


Цените на стоките и услугите са с включени всички данъци и такси и са обявени в профила на всяка стока/услуга в уебсайта „bok.bg“.

Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се предоставя като информация на потребителя при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба и преди финализиране на поръчката. Срокът на доставка е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя. За всяка конкретна стока потребителят бива уведомен непосредствено преди финализирането на поръчката, приблизително колко дни ще отнеме доставката й. Посочените дни, необходими за доставка са ориентировъчни. В случай че не е уговорен  срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя в уебсайта „bok.bg“. 

При липса на наличност от дадена стока „bok.bg“ си запазва правото да откаже поръчката.

При поръчка на стоки потребителят избира дали да заплати стоките преди или в момента на доставката им. При поръчка на услуга, същата се предоставя след заплащане на цената.

Продукти от различни категории, не могат да бъдат предмет на една поръчка. 


 1. Начин на плащане стоки и услуги

На всяка страница на „bok.bg“, в която е представена конкретна стока или услуга, е посочена конкретна цена или е обозначено, че услугата е безплатна. Платените услуги на „bok.bg“ се предоставят след авансово заплащане на цената.

 Възможни начини за плащане в „bok.bg“:

1) по банков път чрез превод по сметка;

2) с кредитна /дебитна карта през ePay (без регистрация);

3) от микросметка в ePay;

4) с кредитна/дебитна карта през системата на PayPal;

5) чрез Easypay;

6) на изплащане чрез TBI bank.


Спрямо избрания метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна. „Bok.bg“, не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „bok.bg“.

 1. Отказ от поръчка

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на сключване на договора.

В същия срок, потребителят следва да заяви правото на отказ, като попълни и изпрати Формуляр за отказ достъпен на уебсайта: „bok.bg“ на следните имейл адреси: [email protected] и [email protected], изпратени едновременно.

При упражнено право на отказ по договор за покупко-продажба на стока, потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, имаме право по своя преценка да откажем да приемем отказ от договора или да начислим на потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от Закон за защита на потребителите, потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. При връщане на стоката, потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта (ако са издаден такива).

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

– за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани и/или изпробвани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето.

При отказ от настоящия договор, ще Ви бъде възстановена заплатената цена за върнатите стоки, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор и в случай, че вече сме получили обратно стоката, предмет на договора. Възстановяване на сумата ще получите по банкова сметка. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.


 1. Право на възстановяване на сума. Право на прехвърляне в друг курс. Загубване на правото на възстановяване на сума.

7.1. „Българска образователна кибернетика“ АД дава възможност на потребител, закупил образователен продукт за повишаване на квалификация и придобиване на нови знания и умения /онлайн курсове/ в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след приключване на последния обучителен модул да поиска да му бъде възстановена платената сума за целия курс при липса на полезност.

За да осъществи правото си за връщане на сумата, в същия срок, потребителя трябва да подаде на електронната поща на „Българска образователна кибернетика“ АД – [email protected], писмено искане за възстановяване на сумата и да посочи банкова сметка за получаване на същата.Формуляр за връщане на платена сума за курс

„Българска образователна кибернетика“ АД се задължава в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на искането да възстанови платената от потребителя сума по посочената от него банкова сметка.

7.2.  „Българска образователна кибернетика“ АД дава еднократна възможност на потребител, закупил за първи път образователен продукт за повишаване на квалификация и придобиване на нови знания и умения /онлайн курсове/ в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след приключване на последния обучителен модул да поиска да бъде прехвърлен в друг обучителен курс, като за целта изпрати електронно съобщение до търговеца на следните електронни адреси едновременно: [email protected] и [email protected].

Потребител, който се е възползвал от възможността за прехвърляне в друг обучителен курс по точка 7.2., губи правото на възстановяване на сумата за платения обучителен курс по т. 7.1.


 1. Право на рекламация на стоки

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба. При предявяване на рекламация пълният комплект документи (вкл. касов бон/фактура, приемо-предавателен протокол, гаранционна карта и др.), както и стоката, следва да бъдат изпратени до адрес “гр. Шумен, ул. “Съединение” № 71″

Стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за гаранционния срок (съгласно българското законодателство), условията и мястото на гаранционното обслужване.

 Гаранцията е валидна само за производствени дефекти и несъответствия, съществуващи при доставянето на стоката и появили се при нормална експлоатация, на територията на Република България. Гаранцията отпада и клиентът заплаща стойността на ремонта  в случаи на повреди причинени от: неправилна употреба и/или неправилно съхранение, разляти течности; опит за поправка от лица с липса на съответната компетентност.


 1. Защита на интелектуална собственост и авторски права

Съдържанието на този уебсайт, включително изображения, дизайн, графики, текст, форматиране, звуци, снимки, изображения, софтуер и други материали и информация, както и подбора и подреждането в него са със защитени авторски права. Авторските права върху цялото съдържание на този сайт и на предоставеното Ви обучение са притежание и изключителна собственост на “БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА” АД, или на лицата разрешили на “БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА” АД  да използва правата върху част или цялото съдържание на уебсайта 

Всички права върху съдържанието на уебсайта са запазени, както и на обучението, което закупувате. Забранено е копиране, възпроизвеждане, разпространяване, публикуване, изтегляне, препродаване, публикуване, предаване, експлоатиране, използване на уебсайта или част от съдържанието му във всяка форма или по начин, без предварително писмено разрешение на “БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА” АД или на съответния притежател на права върху интелектуална собственост.

“БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА” АД позволява преглед и изтегляне на съдържание от уебсайта само за лична, нетърговска употреба, при съхранение и записи на авторски и други права, съдържащи се в оригиналното съдържание. Забранява промяна или адаптиране на съдържанието по какъвто и да е начин или използване по друг начин за обществени или търговски цели.

БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА” АД има право на обезщетение за вреди вследствие на използване на сайта в нарушение на неговите права.

 1. Промени и допълнения

“БЪЛГАРСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА КИБЕРНЕТИКА” АД си запазва правото да извършва периодични промени в настоящите Общи условия и Политиката за поверителност за използване на bok.bg,

В случай на промяна, обновената версия ще бъде публикувана в уебсайта и ще е в сила от датата на последната промяна. Използването на уебсайта след публикуване на актуализацията означава, че се съгласявате с извършените промени.

При използване на услугите на bok.bg, които са достъпни без регистрация, всяка промяна в общите условия и политиката за поверителност е в сила без необходимост от изрично уведомление.

 1. Приложимо право – юрисдикция

Приложимо към настоящия договор е българското законодателство. Приемайки настоящите общи условия, потребителят разбира и се съгласява, че bok.bg може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на настоящите условия, на друго дружество или трето лице, което е част от дружествата от групата на bok.bg. Евентуалните спорове, възникнали между bok.bg и потребители, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.