Бизнес План

Българска Образователна Кибернетика
“Лъвски скок към свободата”

 • Въведение

Настоящият бизнес план описва концепцията за бизнес в две части:

Първата част на проекта е призвана да осъществява национални и международни обучения по т. нар. “Житейско образование”, свързано с финансите, здравеопазването, семейството и смисъла на живота. Замисълът включва създаване и развитие на различни онлайн образователни продукти, създаване и развитие на различни онлайн ресурси (YouTube канали, Telegram канали, Фейсбук страници и групи, Инстаграм профили и т.н.), създаване на международен уебсайт със съответните академични функционалности, афилиейт мрежа, създаване на продукти от типа на т.нар. “Образователен туризъм”, изграждане на професионални стационарни и мобилни студиа за видео заснемане и аудио записи и други ресурси, необходими за успешната дейност на бизнеса. Предвид международния характер на бизнеса, от самото начало е изготвена стратегия за излизането на международния пазар, като целта е в рамките на 5 години бизнесът да е представен на минимум 5 езика (английски, немски, френски, испански и руски), а до десет години да е представен на 22 езика (изброените 5 + румънски, сърбохърватски, турски, гръцки, арабски, китайски, японски, корейски, индийски, италиански, португалски, датски, шведски, холандски, полски, чешки и словашки). Възможен е преводът и на други езици, при необходимост. На по-късен етап проектът предвижда и изграждане на университет с прилежащ кампус и леглова база за отсядане на курсистите във връзка с образователния туризъм.

Втората част на проекта е развитието на БОК като инвестиционна компания, използвайки левъриджа на образователната дейност за осъществяване на различни инвестиции в други проекти, с цел повишаване на доходността на акционерите. Областите, в които БОК планира да инвестира са предимно иновативни проекти с висока добавена стойност и дългосрочна полезност, технологични проекти, онлайн проекти (включително онлайн търговия), софтуерни проекти, туристически проекти, недвижими имоти, производствени бизнеси с уникални конкурентни предимства и други проекти, за които ръководството прецени че са целесъобразни с оглед повишаване приходите на акционерите и развитието на компанията. Освен потенциалната печалба, основна цел, която ще се преследва при този тип инвестиции е създаване на стратегически партньорства, които ще допринесат за развитието на основната дейност на компанията, а именно онлайн образователния бизнес.

Цели на проекта

“Българска образователна кибернетика” е бизнес идея, породена от необходимостта на все повече хора да живеят по-осъзнато, да се справят по-добре с живота и в крайна сметка – да бъдат по-щастливи. След дългогодишно наблюдение на съществуващата образователна система, авторите на проекта са осъзнали, че тя се справя много добре при подготовката на кадри за различните съществуващи индустрии. В същото време обръща малко или никакво внимание на някои изключително важни житейски теми: как човек да управлява финансите си и да постигне на материално ниво живота на мечтите си, как да бъде в добро и пълноценно здраве през целия си живот, как да изгради стабилно, хармонично и щастливо семейство и как да намери смисъл на живота си и да живее като достоен и благороден човек. Всяка една от тези теми има много подтеми и като цяло в световен план се забелязва все по-голяма нужда от образователни продукти в тази посока. Стъпвайки на хилядолетните български традиции и съчетавайки ги с най-съвременните достижения на науката и практиката, “Българска образователна кибернетика” е призвана да създаде система за житейско образование, която да има потенциала генерално да промени живота на един човек към по-добро; да му помогне да открие вътрешната си сила, да прави правилните избори в живота и в крайна сметка да бъде силен и независим човек.

Анализ на потенциала на проекта

Използвани са 15-те характеристики за успешен бизнес, както следва:

Предполагаем живот на бизнеса:

Имайли предвид, че бизнесът е в сферата на т.нар. “Житейско образование” като цяло животът му е неограничен.

Продукт за глобалния пазар:

Няма ограничения за излизане на глобалния пазар. Възможности пред бизнеса са:

 • Онлайн обучения за българи в България;
 • Онлайн обучения за българи в чужбина;
 • Онлайн обучения за чужденци в България;
 • Онлайн обучения за чужденци в чужбина;
 • Афилиейт програма както за българския, така и за международния пазар;
 • Образователен туризъм на територията на България както за българи, така и за чужденци;
 • Международни конференции
 • Издаване на книги от български автори в България и чужбина;
 • Други.

Бариери за навлизане в бранша на потенциални конкуренти:

 • Изцяло авторски образователни продукти;
 • Изцяло авторски книги;
 • Максимално широк процес за пасивна и консултативна продажба, включваща както най-съвременните онлайн методи, така и екип от специално обучени търговци;
 • Собствена система за маркетинг и реклама, базирана на създаване на полезно онлайн съдържание в различни социални мрежи и онлайн платформи;
 • Стратегия за многоезичност на онлайн ресурсите и обученията, включваща 22 езика.

Според направеното проучване, периодът за навлизане в бизнеса от евентуална конкуренция е минимум 5-6 години, реалистично поне 10 години. И двата периода са достатъчни за адаптация на “Българска образователна кибернетика” и евентуална промяна на стратегията при необходимост.

Възможност за развитие на бизнеса:

Предвид, че бизнесът е свързан с онлайн образование, възможностите за развитие са неограничени. Примери:

 • Създаване на все повече нови образователни продукти, според променящите се нужди на клиента;
 • Превод на вече създаденото онлайн съдържание и образователни продукти на все повече езици;
 • Създаване на специализирани апликации и други софтуерни продукти, обслужващи образователните посоки на “Българска образователна кибернетика”;
 • Разширяване на базата за образователен туризъм;

Стойност на актива при излизане:

Бизнесът има много висока добавена стойност, предвид авторските права върху курсовете, книгите, YouTube каналите и каналите в социалните мрежи. Допълнителна стойност ще имат и материалните активи под формата на стационарни и мобилни студия, легловата база и другите имоти, които фирмата планира да придобие в контекста на образователния туризъм.

Нужда от постоянно реинвестиране за задържане на пазарния дял:

Има много малка необходимост от реинвестиране за задържане на пазарния дял. В световен план съществува недостиг на житейски образователни продукти. Освен че са относително малко, предлаганите до момента рядко са структурирани в дългосрочна стратегия за развитие на клиента, която да предполага многогодишна повторяемост на покупките от страна на потребителите. Създавайки изключителен авторски продукт в сферата на житейското образование “Българска образователна кибернетика” ще се радва на добра рентабилност с много малко усилия.

Възможност за усвояване на печалбата от допълнителните възможности, които създава бизнесаът:

На практика допълнителните възможности са неограничени, предвид факта, че образованието е съществува от хилядолетия, а онлайн образованието със сигурност ще заема все по-важно място в бъдещето на човечеството. Ето и някои примери:

 • Постоянно създаване на нови продукти, базирани на променящите се нужди на човечеството;
 • Постоянно създаване на нови продукти, базирани на нуждите на старите клиенти;
 • Създаване на различни допълнителни образователни продукти, базирани на онлайн обученията (книги, софтуерни продукти, други информационни продукти;
 • Онлайн търговия с продукти, свързани със знанията, получени в обученията по житейско образование;
 • Физическа търговия с продукти, свързани със знанията, получени в обученията по житейско образование;
 • Много, много други, за които още не знаем, и за които ще разберем по време на това невероятно приключение;
 • Продажба на книги от други издателства, свързани с темите на обученията

Създаване на нова пазарна ниша, в която инвестицията да стане нарицателно:

Към момента на пазара съществуват много образователни продукти в сферата на финансите и здравето, много по-малко са във връзка със семейните отношения и почти няма такива, свързани със смисъла на живота. Но генерална стратегия за дългосрочното развитие на клиента в тези четири направления практически не съществува. В този смисъл “Българска образователна кибернетика” има за цел да наложи в международен план термина “българско образование” като равнозначно на “образование, което те подготвя за живота в сферите на финансите, здравето, семейството и смисъла на живота”.

Има ли квалифициран персонал:

Имайки предвид, че фирмата генерира изключително иновативни продукти, планирано е повечето лектори да бъдат създадени в контекста на “Българска образователна кибернетика”. Ако се работи с вече утвърдени лектори в дадена област, това би следвало да е по-скоро изключение. Планът е да се намират уникални специалисти без лекторски опит и да се развиват дългосрочно като преподаватели в екосистемата на БОК.

По отношение на търговския процес отново се разчита предимно на собствен екип от специално обучени търговци, като разбира се, ще се работи и с партньорски компании.

И в двете посоки компанията има ясна стратегия за създаване на кадри и в този смисъл няма нужда от вече готов квалифициран персонал.

Потребност от квалифицирани кадри в глобалната икономика:

Това е специфичен продукт и кадрите, които се създават не са чак толкова интересни за световната икономика. Разбира се, очаква се да има определен процент на текучество на преподавателите и търговците, но предвид, че компанията сама създава кадрите си в тези ключови посоки, не би следвало това да представлява проблем.

Бъдеща перспектива за набиране на кадри:

Предвид собствената система за създаване на кадри и с оглед на това, че самият бизнес няма нужда от прекалено много персонал, кадровото бъдеще на компанията е много добро.

Изпробване на концепцията в по-малък мащаб:

Идеята вече е изпробвана, Факт е, че и Цветан Радушев и Ангел Тодоров (двамата създатели на бизнеса) водят различни платени обучения от години и до момента имат изключителен успех. Създаването на “Българска образователна кибернетика” обединява и умножава в пъти потенциала и на двамата, като създава предпоставки в бизнеса да се включат като преподаватели и търговци изключително много амбициозни българи.

Потенциал на пазара:

При определяне на потенциала на пазара, следва да се проучи посещаемостта на сходни по характер продукти, които привличат хората. По-долу са посочени основните алтернативни образователни продукти по брой продажби на година, както следва:

 • Софтуерни обучения: около 20 000 (двайсет хиляди);
 • Обучения по онлайн търговия: около 3 000 (три хиляди)
 • Обучения по финанси и бизнес: около 5 000 (пет хиляди)
 • Обучения по търговия: около 5 000 (пет хиляди)
 • Обучения, свързани със здравето: около 30 000 (около трийсет хиляди)
 • Обучения, свързани с бременността, раждането и отглеждането на деца: около 2 000 (две хиляди)
 • Обучения по личностно развитие: около 2 000 (две хиляди)
 • Платени мобилни апликации, свързани с образование: около 500 000 (петстотин хиляди)

Проучването показва, че на годишна база, само в България се продават около 67 000 (шейсет и седем хиляди) обучения на година. Предвид голямото разнообразие е трудно да се изчисли средната цена на курс, но на база нашия опит и данните, до които имаме достъп, предполагаме, че ориентировъчната средна цена е около 200 лв. за обучение. 

Следователно пазарът в България има потенциала да осигури около 13 400 000 (тринайсет милиона и четиристотин хиляди) лева приходи от различни курсове.

Съответно, за образователни апликации се изразходват допълнително около 5 000 000  (пет милиона) лева на година (500 000 годишни абонамента средно по 10 лева).

Общият пазар за дигитални образователни продукти според проучването на компанията е за около 20 милиона лева на година, като постоянно нараства.  Забелязва се ясна тенденция на все по растящ интерес към различните видове онлайн образователни продукти.

Разбира се, с излизането на международния пазар потенциалът се увеличава драматично. За да не правим излишни спекулации, базираме настоящото инвестиционно предложение изцяло на потенциала на българския пазар.

Пазарна ситуация, която принуждава клиентите да търсят нови възможности:

Хората работят все повече дистанционно и все по-често са склонни да подобрят квалификацията и живота си след завършване на стандартно средно или висше образование. Наблюдава се изоставане на индустрията спрямо нуждите на клиентите. Почти или изцяло липсва дългосрочна стратегия за работа с клиента за период от десет или двайсет години. В този смисъл, “Българска образователна кибернетика” се появява в точния момент, хващайки вълната на нарастващия в международен план глад за образователни продукти в сферата на житейското образование.

Грижа за околната среда:

Едва ли има бизнес, който да променя повече обществото от образованието. Мисията на “Българска образователна кибернетика” е да даде възможност на максимално много хора да хванат здраво живота си в ръце и да получат увереност и сигурност в най-важните за тях посоки – финансите, здравето, семейството и смисъла на живота. Съответно, предвид високата добавена стойност на продукта, компанията е планирала да създава условия за работа, които да позволят на средностатистическия служител да заработва достатъчно, за да има семейство с поне пет деца, ако има желание за това. По този начин, компанията създава уникална екосистема, която има потенциала да даде тласък на цяло едно поколение българи да живеят значително по-добре. Паралелно с това благодарение на международната дейност на “Българска образователна кибернетика” и съвременните средства за комуникация, нашата страна  за пореден път в българската история има шанса да развее знамето на знанието, културата и прогреса по целия свят.

Финансов план

Приходи

Прогнозни минимални приходи за 1 година, при работа само на българския пазар.

Прогнозата е за след около 5 години работа на компанията

Дейност Брой Средна цена Очакван приход Забележка
Онлайн обучения 10 000 600 6 000 000 Планирания оборот се очаква да се направи с около 4000 клиента. Предвид опита ни до момента един клиент ползва средно 2.5 обучения на година
Книги (хартиени) 12 000 50 600 000 Средно по 3 книги на клиент
Аудиокниги 3 000 50 150 000 Средно по 0.7 книги на клиент
Дигитални книги 5 000 50 250 000 Средно по 1.2 книги на клиент
Научно-образователни филми 4 000 20 80 000 Средно по 1 филм на човек
Конференции – брой билети 1 000 200 200 000 Посоченият брой е за две тематични еднодневни конференции годишно, посетени от по средно 500 човека (например Финанси или Предприемачество или Онлайн търговия)
Образователен туризъм – брой екскуризии 400 2000 800 000 Планираният приход се базира на вероятността 10% от хората ползващи онлайн обучения да се възползват и от образователни продукти на място
Платени мобилни апликации 100 000 20 2 000 000 Планираният оборот е на база 5 налични апликации, които да се ползват от средно 40 000 клиента
         
         
Общо:     10 080 000  

Прогнозни за оптимални приходи за 1 година, при работа само на българския и международния пазар.

Прогнозата е за след около от 5 до 10 години работа на компанията

Дейност Брой Средна цена Очакван приход Забележка
Онлайн обучения 50 000 600 30 000 000 Планираният оборот се очаква да се направи с около 20 000 клиента. Предвид опита ни до момента един клиент ползва средно 2.5 обучения на година
Книги (хартиени) 60 000 50 3 000 000 Средно по 3 книги на клиент
Аудиокниги 60 000 50 3 000 000 Средно по 1 книга на клиент
Дигитални книги 60 000 50 3 000 000 Средно по 3 книги на клиент
Научно-образователни филми 20 000 20 400 000 Средно по 1 филм на човек
Конференции – брой билети 36 000 400 14 400 000 Посоченият брой е за 12 тематични двудневни конференции годишно, посетени средно по 3000 човека (например Финанси, Предприемачество, Онлайн търговия, Здраве, Бременност и Раждане, Домашно образование, Хранене и други)
Образователен туризъм – брой екскуризии 6 000 3000 18 000 000 Планираният приход се базира на вероятността 30% от хората ползващи онлайн обучения да се възползват и от образователни продукти на място
Платени мобилни апликации 500 000 20 10 000 000 Планираният оборот е на база 40 налични апликации, които да се ползват от средно 125 000 клиента.
         
         
Общо:     81 800 000  

Разходи

Един от най-перспективните аспекти на този вид бизнес е високата добавена стойност и изключително малките постоянни разходи. Предвид спецификата на бизнеса и многото приходни пера, ще бъде непрактично за нуждите на настоящия бизнес план да се прави опит да се планират потенциални разходи, с оглед на това, че за повечето дейности те са на база свършена работа. В този смисъл, по практичният подход е да се използва процентна ставка, подходяща за този тип бизнес. За основната дейност на фирмата (онлайн обучения) могат да се предвидят следните основни разходи:

 • Разходи за лектори;
 • Разходи за продажби;
 • Разходи за техника и видео обработка;
 • Административни разходи;
 • Разходи за изработка на софтуер;

На база опита ни до момента, за тази дейност разходите са между 60 и 70% от общия оборот, като огромният процент от тях се плащат само за свършена работа. При развитието на другите дейности предстои да се види какви ще бъдат разходите, но принципно процентът следва да бъде по малък – от 20 до 50%, в зависимост от конкретната дейност.

Маркетингова стратегия

Бизнесът ще се маркетира по следните основни начини:

 • Директен маркетинг;
 • YouTube канали;
 • Фейсбук страници и групи;
 • Инстаграм профили;
 • Тик-Ток профили;
 • Други социални мрежи и онлайн платформи;
 • Имейл маркетинг;
 • Партньорски програми;
 • Стратегически партньори;
 • Работа с училища, университети и други образователни заведения като част от образователната им програма;
 • Работа с фирми по градове като част от социалната им политика за развитие на даденото населено място;
 • Работа с фирми по градове като част от вътрешната им социална политика;
 • Тясно сътрудничество с подобни организации по цял свят;
 • Тясно сътрудничество с международните туроператори в посока създаване и развитие на съвместни туристически продукти на основата на образованието;
 • Тясно взаимодействие с различни културни институции и творци, в посока популяризиране на т.нар. “Житейско образование”
 • Други.

Прогнозна стойност на 1 акция след период между 5 и 10 години като минимална и като максимална стойност:

На база направените проучвания и разработения модел за приходна и разходна част, може да се предвиди стойността на акцията след около 5 години, при минимални резултати, ако компанията работи само на българския пазар и след 10 години, при оптимални резултати, ако компанията работи само на българския пазар. Най-реалистичният сценарий вероятно ще е някъде по средата. Стойностите са изведени при общо записани 100 000 акции в компанията.

Обобщени данни и изчисления може да се видят на таблицата по-долу:

Елементи на анализа Вариант 1: Излизане след 5 години, при работа само в България Вариант 2: Излизане след 5 години, при работа в България и чужбина
Приход 10 080 000 81 800 000
Разход 5 040 000 (50% от приходите) 40 900 000 (50% от приходите)
Печалба 5 040 000 40 900 000
Годишен дивидент на една акция 50,40 409
Цена на 1 акция: 504 лева 4908 лева